นายกสมาคมวัชพืชแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการสมาคมฯ ลงนามถวายพระพร
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ดร.จรรยา มณีโชติ ,นายกสมาคมวัชพืชแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการสมาคมฯ ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Do all hazardous pesticides always cause danger to human? -Importance of risk management-" ...
การประชุมอารักขาพืชแห่งประเทศไทย
http://www.weedthailand.org/ppc/
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 20-22 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย สมาคมอารักขาพืชไทย สมาคมคนไทย ธุรกิจเกษตร สมาคมกีฏและสัตววิทยา แห่งประเทศไทย ...
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทของพาราควอตต่อพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย”
9 กุมภาพันธ์ 2559
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทของพาราควอตต่อพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย” 9 กุมภาพันธ์ 2559 ...
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
19 ธันวาคม 2557
สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ...
ขึ้นบ้านใหม่และเปิดป้ายสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย
19 ธันวาคม 2557
สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน “ขึ้นบ้านใหม่และเปิดป้าย สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย” โดยสมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก นายดิเรก ตนพยอม ...